Opleiding

Uitgangspunten

Het verzorgen van de opleiding tot psychoanalyticus voor kinderen en/of volwassenen is een belangrijke taak van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV).

De psychoanalytische opleiding leidt op tot het zelfstandig kunnen uitoefenen van het beroep van psychoanalyticus. De opleiding geeft u een diepgaande en brede scholing in de psychoanalytische referentiekaders, attitude en praktijk. U wordt aangemoedigd kritisch en onderzoekend te kunnen denken en een eigen psychoanalytische beroepsidentiteit te ontwikkelen.

Met het voltooien van de opleiding bent u bevoegd en bekwaam om de behandelvormen psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie uit te voeren bij volwassenen en/of kinderen en adolescenten met (in mindere of meerdere mate) complexe psychische problematiek.

Alhoewel het primaat van de NPaV en de opleiding bij de psychoanalyse ligt, is het specialistisch geschoold en vervolgens werkzaam zijn in langdurende psychoanalytische psychotherapie conditio sine qua non voor het functioneren als psychoanalyticus. De psychoanalytische psychotherapie praktijk vormt meestal de basis voor het entameren van psychoanalyses. Alle kandidaten in opleiding worden psychoanalyticus als ook psychoanalytisch psychotherapeut. Elk van deze kwalificaties is alleen in combinatie met de andere te verwerven. (De psychoanalyticus voor volwassenen wordt ook psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen. De psychoanalyticus voor kinderen/adolescenten wordt tegelijkertijd ook psychoanalytisch psychotherapeut voor kinderen/adolescenten. De psychoanalyticus voor volwassenen, die tevens psychoanalyticus voor kinderen/adolescenten is, wordt ook psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen en voor kinderen/adolescenten.)

Als u lid bent van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) kunt u dispensatie krijgen voor het verrichten van de psychoanalytische psychotherapieën.

De psychoanalytische opleiding heeft een driedelige structuur 1. de eigen leeranalyse, 2. de theoretische cursus en technische seminaria en 3. het doen van psychoanalytische behandelingen (psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie) onder supervisie. Deze drie onderdelen hangen onderling samen en versterken elkaar. Dit beoogt verdieping te geven en de ontwikkeling te bevorderen van een psychoanalytische beroepsidentiteit die ten dienste staat van de psychoanalytische beroepsuitoefening, in het bijzonder in het adequaat uitvoeren van psychoanalyses en psychoanalytische psychotherapie.

U voltooit uw opleiding met de zogenaamde maidenspeech. De maidenspeech is een voordracht voor de leden en kandidaten van de NPaV. U geeft daarin een overzicht van het beloop van een psychoanalyse. Deze voordracht is klinisch van aard en heeft een theoretische onderbouwing.

De opleiding bevordert dat u in begrijpelijke taal leert communiceren over psychoanalytische onderwerpen, zowel in gesproken als geschreven woord. De psychoanalyticus kan in overleg treden met collega-psychoanalytici, maar dient ook met niet psychoanalytisch geschoolden te kunnen communiceren over patiënten en theorie. De opleiding streeft er naar dat u als psychoanalyticus een kritisch wetenschappelijke manier van denken ontwikkelt die er toe bijdraagt dat u de eigen grenzen en mogelijkheden van handelen, en de grenzen en mogelijkheden van het vak kan onderkennen, en dat u kan bijdragen aan de psychoanalytische kennis en verspreiding van deze kennis.

De psychoanalytische opleiding is een specialistische vervolgopleiding op een post-master opleiding die tot een relevante BIG-registratie heeft geleid. De psychoanalytische opleiding leidt tot het lidmaatschap van de NPaV, voldoet aan de standaarden van International Psychoanalytic Association (IPA) en leidt tot het lidmaatschap van deze internationale vereniging.

De organisatie en uitvoering van de opleiding berust bij een commissie van het bestuur: de Opleidingscommissie (OC) en zijn subcommissies: de Toelatingscommissie(TC), Cursuscommissie (CC) en Evaluatiecommissie (EC).

De Opleidingscommissie houdt zich aan het Opleidingsreglement, zoals dat in de ledenvergadering van de NPaV is vastgesteld. De informatie die u het Opleidingsreglement aantreft, is uitvoeriger dan hier aan de orde komt.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.