Bibliotheek

Tijdschriftabonnementen

De bibliotheek heeft (print en online) abonnementen op : The International Journal of Psychoanalysis, Journal of the American Psychoanalytic Association + Tijdschrift voor Psychoanalyse.

Bibliotheek aanwinsten

Een psychodynamische psychiatrie: Beter door waarheid.

In een medley van de aanbevelingen van Arthur Eaton, Patrick Luyten, Antoine Mooij, Mark Solms, Paul Verhaeghe en Rudi Vermote:

Deze uitgave biedt een originele kijk op de belangrijkste thema’s binnen een psychoanalytisch georiënteerde psychiatrie en psychotherapie. In zijn gracieuze en onnavolgbare stijl navigeert Mark Kinet tussen psychoanalytische divergenties en convergenties. Hij weeft van de psychoanalytische geschiedenis een mooi tapijt en toont aan waar het overlapt met – en zich onderscheidt van – geneeskunde, filosofie en literatuur.

Het boek toont de psychoanalyse als een rijke gedachtewereld, een eenheid in verscheidenheid, zonder muggenzifterij. Het bevrijdt de psychoanalyse van een overmatige zelfbetrokkenheid en kan de psychiatrie helpen om weer substantie te krijgen, voeling te krijgen met het geleefde leven.

Voeg daar de vrijdenkende stijl, de geestigheden en inzichtelijke beeldspraak van de auteur aan toe en je krijgt een verfrissende kijk op de dilemma’s waarvoor een psychodynamische benadering wordt geplaatst. Aanbevolen voor zowel avonturiers als voorzichtigen binnen de psychoanalytische traditie. Door de breedte is dit boek bovendien een uitstekende inleiding tot de psychoanalyse.

Mark Kinet is psychiater. Hij is hoofdredacteur van de reeks Psychoanalytisch Actueel en voert zelfstandige psychoanalytische praktijk te Sint-Martens-Latem. Hij is auteur en redacteur van ruim dertig boeken over psychiatrie, psychotherapie, psychoanalyse en cultuur. www.markkinet.be

– Het kinderlijk trauma:  verloren tussen tederheid en passie

De psychische effecten van een vroegtijdig kinderlijk trauma zijn ernstig en hebben verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers. De psychoanalytische theorie omtrent trauma is complex. Lijdt de patiënt aan de herbeleving van het trauma of is de psychische structuur in die mate getroffen dat de effecten van trauma voortschrijden en herstel bemoeilijken?

De Hongaarse arts Sándor Ferenczi, pionier van de psychoanalyse, formuleerde een briljante theoretische conceptualisatie die beide gezichtspunten verenigde.

Ook vandaag is het kinderlijk trauma brandend actueel en hebben we nood aan een degelijk behandelkader, dat zowel de realiteit van het externe trauma erkent als de uitgebreidheid van de intrapsychische letsels kan vatten.

Christine Franckx is psychiater en kinderpsychiater, psychoanalytica, opleidster en voormalig voorzitster van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse.
Marc Hebbrecht is psychiater en psychoanalyticus, opleider en huidig voorzitter van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse.

Met bijdragen van Thierry Bastin, Anna Bentinck van Schoonheten, Jacques Delaunoy, Jens De Vleminck, Thijs de Wolf, Christine Franckx, Marc Hebbrecht, Mark Kinet, Stephanie Koziej, Isabelle Lafarge, Arlette Lecoq, Ida Lounsky-Benoît Jeannin, Trui Missinne, Nelleke Nicolai, Michel Thys en Catty Vandeskelde.

In dit boek zijn de Nederlandse vertalingen opgenomen van de Franse bijdragen die op de achtste Open Studiedag (2021) van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse over het werk van Ferenczi werden gepresenteerd.

ISBN: 9789463714211

Na de psychoanalyse, een terugblik, Stroeken, H.

Psychoanalyse lijkt heel eenvoudig. Wat is er immers makkelijker dan totale vrijheid tot spreken met als enige taak alles te zeggen wat bij je opkomt? Aanvankelijk is dat wellicht een bevrijdende ervaring, maar na een tijdje wordt dat moeilijker en leidt het tot een confrontatie met jezelf. Het is echter iets heel anders theoretisch kennis te nemen van wat psychoanalyse inhoudt, dan om je er zelf aan bloot te geven. Het eerste verplicht je tot niets, bij het tweede stel je jezelf in de waagschaal.

In “Na de Psychoanalyse”, een bundel van eerder digitaal verschenen interviews, komt een negental ‘ervaringsdeskundigen’aan het woord die zich hebben gewaagd aan dit proces van zelfexploratie en in deze interviews terugkijken op hun ervaring. Alle in dit boek geportretteerden, onder wie schrijver Adriaan van Dis, oud-scp-directeur en Eerste Kamerlid Paul Schnabel en Maaike Meijer, hoogleraar genderstudies in Maastricht en biografe van de dichteres Vasalis, zijn positief over wat zij hebben beleefd, zelfs de vrouw bij wie de analyticus zich grensoverschrijdend gedroeg.

Reading Klein, Margaret Rustin and Michael Rustin

Reading Klein provides an introduction to the work of one of the twentieth century’s greatest psychoanalysts, known in particular for her contribution in developing child analysis and for her vivid depiction of the inner world. This book makes Melanie Klein’s works highly accessible, providing both substantial extracts from her writings, and commentaries by the authors exploring their significance.

Each chapter corresponds to a major field of Klein’s work outlining its development over almost 40 years. The first part is concerned with her theoretical and clinical contributions. It shows Klein to be a sensitive clinician deeply concerned for her patients, and with a remarkable capacity to understand their unconscious anxieties and to revise our understanding of the mind. The second part sets out the contribution of her ideas to morality, to aesthetics and to the understanding of society, introducing writing by her associates as well as herself.

Sigmund Freud, Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit, De oorspronkelijke editie (1905) met een commentaar van Philippe Van Haute en Herman Westerink

De ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’ verschenen voor het eerst in 1905. Ze bevatten verbazend actuele inzichten over de betekenis van de menselijke seksualiteit, die aansluiten bij hedendaagse auteurs als Foucault en bij de queer-theorie. Ze ontsnappen dan ook aan de heteronormativiteit die het werk van Freud en veel psychoanalytische auteurs kenmerkt.
Deze eerste editie raakte evenwel bedolven onder diverse toevoegingen en werd veronachtzaamd door de interpretatoren, die steevast latere edities als uitgangspunt namen. De ‘Drie verhandelingen’ worden nu in eerste editie in het Nederlands gepubliceerd, vergezeld van een grondige historische inleiding en een nawoord over de status van de perversies, die het belang van deze tekst overtuigend aantonen.

Het Godstrauma, Lacan, religie & moderniteit, R. Welten & M. de Kesel

De vraag naar de rol van religie in de wereld vereist een andere manier van denken. Anders dan de benadering die rede tegenover geloof plaatst om eenvoudigweg voor een van de twee te kiezen. Aan de hand van het werk van een van de meest besproken denkers van de twintigste eeuw, psychoanalyticus en filosoof Jacques Lacan (1901-1981), wordt deze vraag onderzocht.

Dromen duiden, een nieuwe benadering, M. Hebbrecht, A. van Hees, M. de Jong & R. van Mechelen

Er is veel veranderd in het denken over en werken met dromen. De droom is een volwaardige psychische act, drager van betekenis en duidbaar. De droom is een subjectieve aangelegenheid. Er bestaat meer dan één betekenis van een droom. En er zijn vele toegangswegen om de betekenis van een droom te ontsluieren. Meer dan vroeger is het te beschouwen als een belangrijke verworvenheid dat iemand droomt, zijn droom durft te bespreken en toelaat dat een ander (een analyticus, een therapeut, een lid van een dromengroep) meedenkt of zijn droom verder droomt. Soms komt het tot een gezamenlijk spelen, wat dan leidt tot een co-constructie van betekenis en diepe emotionele inzichten. Ook voor psychotherapeuten en psychoanalytici kan het uitwisselen en bespreken van dromen een bijzondere bijdrage leveren aan het eigen werk. Met behulp van vele droomvoorbeelden wordt dit geïllustreerd.

Uitleenreglement

De bibliotheek van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging is vrij toegankelijk voor het inwinnen van inlichtingen, voor studie en voor het raadplegen van boeken ter plaatse.

Lenen

Om boeken te kunnen lenen moet u lid zijn van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging, of als medewerker verbonden zijn aan de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging, of in opleiding zijn bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging.

Geïnteresseerden niet-leden kunnen ook boeken raadplegen of lenen, indien zij ter plekke een geldig identiteitsbewijs of een ander, recent document met daarop hun naam en adres kunnen overleggen. Per persoon kunt u maximaal 6 boeken lenen. Bij het lenen van boeken ontvangt u een uitdraai. Op deze uitdraai staat onder meer de uiterste terugbrengdatum vermeld.

Overtuigt u zich ervan dat de door u te lenen boeken in goede staat verkeren. Als u een beschadiging ontdekt, meld dit dan bij de bibliothecaris. U voorkomt daarmee dat u later aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, met de daaruit voortvloeiende kosten voor vervanging of reparatie.

Uitleentermijn, tarieven, te-laat geld en vergoedingen

  • De uitleentermijn van een boek is één maand. De uitleentermijn kan tot twee keer toe verlengd worden, mits er geen reservering voor het boek is gemaakt. Verlengen dient te geschieden voordat de uitleentermijn is geëindigd.
  • Leden van de NPaV kunnen binnen de gestelde regels gratis lenen. Leden van andere verenigingen en andere geïnteresseerden betalen 5 euro per boek, of kunnen voor 75 euro per jaar lid worden van de bibliotheek.
  • Voor iedereen geldt dat voor iedere week (of deel daarvan) dat een boek te laat is teruggebracht € 1,- in rekening wordt gebracht.
  • Als u een boek heeft geleend en dat niet op tijd heeft teruggebracht, dan ontvangt u één maand na het verstrijken van de uitleentermijn een bericht. U wordt hierin geattendeerd op de verstrijking van de leentermijn met het verzoek het boek of de boeken spoedig terug te brengen. In dit bericht wordt ook het verschuldigde leengeld vermeld. Dit bedrag is een momentopname van de dag van briefaanmaak. Het werkelijke leengeld kan dus hoger uitvallen, afhankelijk van de dag van terugbezorgen.
  • Worden de boeken niet spoedig teruggebracht, dan ontvangt u enige tijd later een tweede bericht met een dringend verzoek de boeken zo spoedig mogelijk terug te brengen.
  • Mocht u daarna de geleende boeken nog niet ingeleverd hebben, dan zijn wij genoodzaakt De nieuwwaarde aan u te berekenen en administratie- en incassokosten in rekening te brengen.
  • Voor vervanging bij verlies of bij onherstelbare beschadigingen, dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden. Bij herstelbare boeken worden de herstelkosten in rekening gebracht.
  • Indien nodig ondernemen wij ter invordering van deze bedragen – gerechtelijke – acties. De kosten daarvan komen voor uw rekening.

Inleveren

In principe kunt u tijdens de openingsuren van de bibliotheek uw boeken inleveren. De ingeleverde boeken worden direct verwerkt en het leengeld dat u mogelijk verschuldigd bent, wordt contant verrekend.

In overleg is het ook mogelijk materialen buiten openingsuren te komen ophalen of terug te brengen. Materialen die u wilt komen halen, dient u vanzelfsprekend eerst bij de bibliothecaris te hebben aangevraagd en u moet van de bibliothecaris ook bevestigd hebben gekregen dat u de materialen kunt komen halen. Als uitleendatum zal het moment van aanvragen worden gehanteerd. Van een eventueleboete voor het te laat inleveren wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De bibliotheek gaat er van uit dat u deze boete zo snel mogelijk betaalt.

Reserveren en verlengen

U kunt boeken die door anderen geleend zijn reserveren. Dit kan zowel in de bibliotheek als telefonisch. Verlenging van boeken is kosteloos. Dit kan ook zowel in de bibliotheek als telefonisch.

Let op!

  • U kunt het materiaal niet verlengen als een andere lener het gereserveerd heeft.
  • De leenperiode bij verlenging van boeken gaat in op de dag dat u het materiaal verlengt

Inter-Bibliothecair Leenverkeer (IBL)

Boeken die niet beschikbaar zijn in de bibliotheek van de NPaV kunnen aangevraagd worden via het Inter-Bibliothecair Leenverkeer (IBL). Dit kost € 6 (voor leden) en € 10 (voor niet-leden) per boek. Voor een dergelijke aanvraag kunt u zich wenden tot de bibliothecaris.

Kopiëren

In de bibliotheek van de NPaV bevinden zich ook naslagwerken en tijdschriften. Deze worden niet uitgeleend. Wel mogen hieruit pagina’s worden gekopieerd. Dit geldt tevens voor hoofdstukken uit de in de bibliotheek aanwezige boeken.

De kosten hiervan zijn voor leden en medewerkers 10 cent per kopie bij zelf kopiëren 30 cent per kopie bij laten kopiëren. Voor niet-leden 25 cent per kopie bij zelf kopiëren en bij laten kopiëren 80 cent per kopie. Al deze bedragen zijn exclusief verzendkosten.

Artikelen uit tijdschriften die zich niet in de bibliotheek van de NPaV bevinden kunnen (indien elders aanwezig) ook worden opgevraagd. De kosten hiervan zijn voor leden € 6 voor de eerste 10 pagina’s en 60 cent voor iedere pagina die daarbij komt en voor niet-leden € 9 voor de eerste 10 pagina’s en 90 cent voor iedere pagina die daarbij komt. Al deze bedragen zijn exclusief verzendkosten. Indien een artikel elders digitaal beschikbaar is, kan dit kosteloos aan leden worden doorgestuurd. Niet-leden betalen hiervoor 6 euro.

Tot slot kunt u de bibliothecaris ook vragen een boek op te sturen. De kosten hiervan zijn voor leden alleen de verzendkosten en voor niet-leden 6 euro plus de verzendkosten. Voor artikelen of boeken die uit het buitenland moeten komen wordt voor iedereen de gemaakte kosten plus verzendkosten in rekening gebracht.

De bibliotheek van de NPaV gaat er van uit dat iedereen die materialen leent op de hoogte is van de inhoud van het Uitleenreglement. Het Uitleenreglement is terug te vinden op de site van de bibliotheek en op papier verkrijgbaar in de bibliotheek. De bibliothecaris is er voor verantwoordelijk dat iedereen op de hoogte is van het bestaan van het Uitleenreglement.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.